www.pajacyk.pl

PP Studio - fotografia ślubna - Września
Fotografia ślubna
www.pp-studio.net


szymon.zdziabek.net


www.newel.com.pl


www.wrzesnia.info

statnie zmiany w serwisie można śledzić właśnie w tym miejscu. Notatki posortowane są wg czasu dodania w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

2006-09-28 11:43:53

1

Przeprowadzone zosta?y drobne zmiany w wygl?dzie strony, dodano licznik odwiedzin.
Dodano 17 rekordów z linii Antoniego Zdziabka (ID: 73).


2006-09-26 17:37:01

1

Dodano informacje o kolejnych 12 osobach (potomkowie Micha?a Zdziabka oraz Wiktorii Borowskiej), a tak?e dwa zdj?cia (Jan Zdziabek i Dionizy Zdziabek).


2006-09-24 16:59:59

1

Wszystkie nazwiska w bazie zosta?y poprawione i zapisane pod tak? postaci?, pod jak? znajdowa?y si? w materiale ?ród?owym. W przypadku wyst?powania wi?cej ni? jednego nazwiska dla danej osoby, stosowna informacja znalaz?a si? w "adnotacjach".
Rozszerzono menu serwisu. Powsta?y podstrony informuj?ce o wspó?pracy przy tworzeniu bazy danych, aktualnie poruszanych problemach i poszukiwaniach oraz bie??ca, któr? w?a?nie przegl?dasz.
Poprawiono stron? g?ówn?, a do strony wy?wietlaj?cej zawarto?? bazy dodano informacj? o ilo?ci rekordów zale?n? od efektów wyszukiwania.
Dodano kolejne 17 rekordów do bazy oraz kilka zmodyfikowano.


zdziabek.net
Szymon Zdziabek 2006